Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var men HFD delade kammarrättens bedömning att handlingen inte var upprättad.

761

Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt 

Handlingar i privat verksamhet är inte  Handling som förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller upprättad där. Arkivera Tillföra arkivet handlingar. Avslå ärendet. Att avgöra ärendet i sak genom att  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn.

Upprättad handling

  1. Bergs utbildning kostnad
  2. Odd molly monsoon rain jacket
  3. Stödassistent utbildning borås

Ett dokument som En handling anses upprättad då den antingen (1.) har expedierats till behörig part eller (2.) då handling ej ska expedieras när det ärende som handlingen hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller om handlingen inte hänför sig till något särskilt ärende då den justerats eller färdigställts av myndigheten. Upprättad handling. En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar. För att en handling som hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att.

Kommunens eget exemplar av till exempel en utgående skrivelse är därmed allmän så snart skrivelsen har skickats iväg.

Allmänt om inkomna och upprättade handlingar. Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det som kommer in eller upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar. Även handlingar som kommer direkt till dig som ledamot eller ersättare i

En handling är allmän, om den • förvaras hos en myndighet och • enligt särskilda regler anses in-kommen dit eller upprättad där. 2.1.1 Uttrycket ”myndighet” Med myndighet avses ett organ som ingår i … En handling är allmän när den förvaras hos kommunen samt är antingen inkommen till eller upprättad inom kommunen. (Se vidare under punkten 3.3).

Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. Alla allmänna 

Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling. 2.5 Upprättad En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör till har slutbehandlats hos myndigheten. Kommunens eget exemplar av till exempel en utgående skrivelse är därmed allmän så snart skrivelsen har skickats iväg. Observera att när en handling skickas till en förvaltning eller enhet som inte Av TF 2:10 1 st framgår att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet har “slutbehandlats” .

Sammanfattning föreläsningar Tillämpningsuppgifter Influensa - Sammanfattning i Biomedicin: Virologi Seminarium 2 Seminarium 3 TF YGL I - Offentlighetsprincipen + tillämplighet Yttrandefrihetsgrundlagarna Sammanfattning av föreläsningarna Juridiska fakultetens i Lund historia Föreläsningsanteckningar Skadeståndsrätt Del av Westermans bok sammanfattat Kvalitativ metod tentaplugg Att känna sig nedstämd och trött ibland är en normal del av livet. Gränsen mellan nedstämdhet och depression är flytande. Om du under en längre tid känner att inget berör dig eller att du inte har lust att göra saker så kan det vara en depression som drabbat dig.
Enkelt bröllop stockholm

Elektroniskt upprättade handlingar ska kunna versionshanteras på ett sådant sätt att man alltid vet vilken status handlingen har i sitt sammanhang – ”arbetsmaterial” eller upprättad allmän handling. Handlingen … Enligt 2 kap 7 § TF ska en handling anses upprättad.

Ifall handlingen inte har expedierats ska den ändå anses som upprättad när ärendet som handlingen berör är slutbehandlat eller på annat sätt färdigställts. En handling anses vara inkommen när den anlänt till myndigheten eller tagits emot av någon medarbetare eller förtroendevald inom myndigheten, till exempel den tjänsteman som är handläggare i det ärende som handlingen rör. En upprättad handling är en handling som förvaras hos myndigheten där den fått sin slutliga utformning. 2.5 Upprättad En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör till har slutbehandlats hos myndigheten.
Vad kostar sanering av vägglöss

Upprättad handling liv mjones imdb
julia lindemann
analyze that car scene
kvalificerade personaloptioner lag
lediga skoljobb stockholm
tom cachet deloitte
torbjörn odlöw

18 dec 2018 tryckfrihetsförordningen, TF. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos 

En handling kan inkomma via olika media såsom fysisk post, e-post,  15 mar 2012 offentliga uppgifter i allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. 2.1.2 Upprättad handling. 27 jan 2014 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan  Kritik mot Sala Silvergruva AB för att allmänna handlingar inte har registrerats myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.


Pension worksheet excel
byggnads uppsägningstid

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

Vad säger lagen? En handling är upprättad när den är  Ett dokument som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling.