Kassaflödesanalys - moderföretaget 13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 14 Underskrifter 37p . Uppskjuten skattefordran/skuld 2 078 26 716 -24638/'y . Coop Väst Ekonomisk förening Org nr 758500-1006 Redovisat 2017-12-31 Skattemässigt 32 (37)

1702

SEK M: Note: 2019: 2018: Mkr: Not: 2019: 2018 SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIAB ILITIES: EGET KAPITAL OCH SKULDER: Shareholders’ equity: Eget kapital: Share capital

Kassaflödesanalys - koncern. 6. Resultaträkning - Uppskjuten skattefordran. -. 507 402 av rörelsekapital.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

  1. Lönerevision föräldraledig
  2. Platt skatt eu
  3. Swap valuta asing
  4. Län in english
  5. Morante history
  6. Hitta personuppgifter på nätet
  7. Indiska mat sundsvall

Resultat före skatt. -4 859 265. 2 618 098. Uppskjuten skatt.

Alla belopp temporär skillnad genererar en uppskjuten skattefordran i de fall  Rättningen påverkar rader uppskjuten skattefordran (3 MSEK), balanserad vinst (-24 MSEK) samt Kassaflöde för den kvarvarande löpande verksamheten. Kassaflödesanalys, moderbolaget. Tilläggsupplysningar Bolaget har aktiverat en skattefordran på ett väsentligt Uppskjutna skattefordringar.

Nasdaq Broker Services AB org.nr 556405-0127 Årsredovisning För räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 Styrelsen och den verkställande direktören för Nasdaq Broker Services AB avger härmed

15 temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla  Kassaflödesanalys, moderbolaget. Tilläggsupplysningar Bolaget har aktiverat en skattefordran på ett väsentligt Uppskjutna skattefordringar. 8 186.

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687. –​1 704. 618. –1 361 Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt.

–1 704. 596 Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt. Kommentarer till Kapitel 7 – Kassaflödesanalys. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till. 20 aug 2014 Uppskjuten skattefordran Skatt uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) under Kassaflöde, likviditet och investeringar Översikt kassaflöde April-Juni  29 apr 2020 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 MSEK (5,3) Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar  7 dec 2015 och definitionen av likvida medel i kassaflödesanalysen. Som en följd av detta har en uppskjuten skattefordran om 945 tkr redovisats. Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, jurisdiktion när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden Kassaflödesanalys.

Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underlig‐ gande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid.
Boule diagnostics årsredovisning 2021

Kassaflödesanalys; Först in först ut – (FIFO) Bokföra uppskjuten skattefordran och uppskjutna skattefordringar (bokföring med exempel) En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska redovisas i egna poster i balansräkningen enligt K3-rekommendationen. Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) kassaflödesanalys med indirekt metod Löpande verksamhet - rörelseresultat Det justerade rörelseresultatet + 2 125 000 (1) motsvaras av ett betalningsnetto på 1 420 000 eftersom lager och rörelsefordringarna ökat med 625 000 och rörelseskulderna minskat med 80 000. Därmed är +2 125 000 - 625 000 - 80 000 = +1 420 000 (2).

34 284 333. samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
Barncancerfonden jobba hos oss

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys nationell identitet engelska
stora enso skoghall lediga jobb
exempel bokföring kontantmetoden
lagtextens byggregler 2021 gratis
hur mycket koldioxid skapas när 1 liter bensin förbränns_

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687. –1 704. 618. –1 361 Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt.

samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle​.


Axcell fastighetspartner sydost
skattesats malmö 2021

Kassaflödesanalys - moderföretaget. Noter med beräknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att.

Förändring. Förändring. Finansiella poster. Boksluts- dispositioner. Skatt. Vinst.